Privacy verklaring
Deze privacy verklaring beschrijft hoe As I Am Personal Coaching omgaat met de persoonsgegevens van de klanten die zij begeleidt. 

Privacyreglement
Om klanten goed te kunnen begeleiden, zijn diverse (persoonlijke) gegevens nodig. Van elke klant wordt een persoonsdossier op papier en digitaal bijgehouden. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals n.a.w. gegevens, toestemmingsformulieren en verslagen van gevoerde gesprekken. Indien van belang wordt informatie van derden opgenomen in het dossier. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal te kunnen begeleiden verzameld en opgeborgen in het persoonsdossier. Deze informatie zal aan As I Am Personal Coaching worden verstrekt door de klant zelf. 

Toestemming geven
Er wordt geen informatie over klanten verstrekt aan of ingewonnen bij derden, zonder schriftelijke toestemming van de klant. 

Rechten van cliƫnt
Klanten hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien de klant hier gebruik van wenst te maken kan dit schriftelijk worden aangevraagd bij Astrid Verboom. Klanten hebben het recht om een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd (voor een bepaalde termijn) in te trekken. Klachten met betrekking tot de verwerking van de gegevens van de klant kunt u schriftelijk indienen bij Astrid Verboom. 

Wie heeft toegang tot het persoonsdossier
De persoonlijke gegevens van de klant worden in een daartoe geschikte afsluitbare kast bewaard. Onbevoegde derden hebben geen toegang tot de dossiers. 

Bewaartermijn
Dossiers worden tot 10 jaar na beĆ«indiging van de overeenkomst bewaard in het archief. 

Door gebruik te maken van deze website verklaart U deze privacy verklaring te hebben gelezen en geeft U As I Am Personal Coaching toestemming om beschreven gegevens te verwerken en bewaren in het dossier.